Blue Flower

Ansættelsesret på det kommunale område, Vejle

Formål:
Kurset ”Ansættelsesret på det kommunale område” tager sigte på medarbejdere som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Kurset har fokus på at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får indblik i de regler og procedurer om aktindsigt, begrundelser og partshøring i personalesager.

Målgruppe:
Dig som arbejder med personalejura. Chefer og ledere indenfor alle forvaltningsområder. Sagsbehandlere og medarbejdere i HR/Personalefunktioner.

Indhold:

Etablering af ansættelsesforholdet:

 • Indhentelse af referencer
 • Helbredsoplysninger ved indgåelse af ansættelsesaftale
 • Straffeattester og børneattester
 • Hvor længe må man beholde ansøgninger
 • Ansættelsesaftalen – love og regler
 • Graviditet, alder og handicap

Det løbende ansættelsesforhold:

 • Nyere domstolspraksis om bevarelse af anciennitet, når man skifter stilling
 • Nyeste praksis inden for forskelsbehandling i ansættelsesretten – hvilke personaleadministrative overvejelser skal foretages, for at undgå tvister
 • Hvilke krav stilles der til påtaler og advarsler
 • Reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven
 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Hvad må gemmes i personalesagen

Stillingsændringer – varsling – væsentlighed

 • Hvordan skal man forholde sig til stillingsændringer – væsentlige stillingsændringer
 • Kriterierne for hvornår en stillingsændring er væsentlig – praksis for overenskomstansatte og tjenestemænd
 • Særligt når medarbejdere fratages ledelsesbeføjelser
 • Betydningen af geografisk ansættelsesområde ved stillingsændring

Aktindsigt, begrundelse og partshøring i personalesager

 • Anmodning om aktindsigt i personalesager
 • Hvilke krav stiller forvaltnings- og offentlighedsloven til partshøring, begrundelser og aktindsigt?
 • Hvornår skal man partshøre og hvem skal inddrages i processen
 • Begrundelser i forbindelse med advarsler og afskedigelse og hvad er konsekvenserne af en mangelfuld begrundelse?
 • Konsekvenser, såfremt partshøringen ikke opfylder formalia 
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter
 • Notatpligt i personalesager

Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked

 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejdere
 • Opsigelse på grund af uegnethed/samarbejdsvanskeligheder/omstrukturering/lønbesparelse
 • Opsigelse pga.  længerevarende sygefravær
 • Disciplinære og diskretionære opsigelser for tjenestemænd


Særligt vedrørende opsigelse under graviditet og orlov

 • Arbejdsgivers bevisbyrde
 • Omplaceringspligt
 • Personalereduktioner ift. medarbejdere, der er gravide/på barsel
 • Afskedigelsessager - nyeste retspraksis i forbindelse med graviditet og barsel
 • Godtgørelse ved uberettiget opsigelse


Særligt om diskriminationsbeskyttelse/forskelsbehandling – med særlig fokus på alder og handicap

 • Diskriminationsbeskyttelse, retspraksis og nyheder i øvrigt
 • I hvilke situationer finder reglerne anvendelse
 • Betydningen af arbejdsgiverens kendskab til, om medarbejderen har et handicap’
 • Opsigelse af fleksjobbere
 • Særligt om større afskedigelsesrunder
 • Sanktioner ved overtrædelse af forskelsbehandlingsreglerne

Undervisere:

Juridisk rådgiver Rami Christian Sørensen. Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf.  Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø-og handelsretten og Højesteret.

Tid og sted:
Onsdag den 8. februar 2023, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 3.495,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Arrangement oversigt

Start dato 08-02-2023 08:30
Slut dato 08-02-2023 16:00
Sidste frist 06-02-2023
Pris kr. 3.495,00 eks. moms
Det foregår Munkebjerg Hotel Vejle

Kort over placering